Apple TV - Údržba a čištění

background image

Údržba a čištění

UPOZORNĚNÍ: 

Nedodržení těchto pokynů pro údržbu a čištění může vést

k poškození Apple TV nebo jiného majetku.

Použití konektorů a zdířek

Konektor nikdy nezasunujte do zdířky násilím. Zkontrolujte, zda do zdířky
nevniklo cizí těleso. Nelze-li konektor do zdířky zasunout bez námahy,
pravděpodobně není pro tuto zdířku určen. Ujistěte se, že konektor
odpovídá zdířce a že jsou ve správné vzájemné poloze.

Udržování Apple TV v přijatelném rozsahu teplot

Teplota v místě, kde Apple TV provozujete, se musí pohybovat v rozsahu
od 0 do 40 ºC.

background image

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.

35

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.

Čištění vnějšího povrchu Apple TV

Před čištěním od Apple TV odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely. Poté
použijte měkkou textilii, z níž se neuvolňují vlákna. Zabraňte vniknutí vlhkosti
do otvorů. K čištění Apple TV nepoužívejte čističe oken, čisticí prostředky pro
domácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, čpavek ani prostředky
s brusnou složkou.

Správná likvidace Apple TV

Informace o správné likvidaci Apple TV a další důležitá sdělení o shodě
s platnými předpisy najdete v Průvodci důležitými informacemi o Apple TV.

background image

K

K

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tuto příručku není podle autorského zákona
dovoleno kopírovat, vcelku ani po částech, bez
písemného souhlasu společnosti Apple.

Na zajištění přesnosti informací v této příručce
bylo vynaloženo veškeré úsilí. Společnost Apple
neodpovídá za tiskové a administrativní chyby.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Logo Apple je ochranná známka společnosti
Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.
Použití „klávesnicového“ loga Apple (Alt-Shift-K)
ke komerčním účelům bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Apple může
být porušením ochranné známky a nekalou
soutěží porušující federální zákony i zákony
jednotlivých států.

Apple, logo Apple, AirPlay, Apple TV, iPad,
iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac a Mac OS
jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a dalších zemích.

Apple Store, iCloud a iTunes Store jsou značky
služeb společnosti Apple Inc., registrované v USA
a dalších zemích.

IOS je ochranná známka nebo registrovaná
ochranná známka společnosti Cisco v USA
a dalších zemích a je použita v rámci licence.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol
zdvojeného D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované dílo,
© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Všechna
práva vyhrazena.

Ostatní názvy společností a produktů uvedené
v tomto dokumentu mohou být ochrannými
známkami příslušných společností. Zmínky o
produktech třetích stran jsou pouze informativní
a jejich smyslem není propagace ani doporučení
těchto produktů. Společnost Apple nepřebírá
žádnou odpovědnost za výkonnost a použití
takových produktů.