Apple TV - Rozwiązywanie problemów

background image

Rozwiązywanie problemów

Większość problemów z Apple TV ma zwykle szybkie i łatwe rozwiązania.

Pierwsze kroki

Jeśli Apple TV nie odpowiada, najpierw upewnij się, że:

Â

kable łączące Apple TV z telewizorem są prawidłowo podłączone do gniazd,

Â

kable zasilania Apple TV oraz telewizora są bezpiecznie podłączone do
sprawnych gniazd elektrycznych,

Â

telewizor jest włączony i wybrane zostało użycie właściwego wejścia wideo,

Â

Apple TV połączony jest z siecią Wybierz Ustawienia > Ogólne > Sieć i sprawdź,
czy do Apple TV przypisany został adres IP.

Â

sieć i połączenie internetowe są dostępne i działają prawidłowo.

Jeśli problemy występują nadal, spróbuj wyzerować sprzęt, odłączając od zasilania
Apple TV, telewizor, urządzenia sieci bezprzewodowej lub stację bazową oraz
router. Następnie zaczekaj 30 sekund, a następnie podłącz wszystko ponownie.

background image

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

27

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Lampka stanu

Znajdująca się z przodu Apple TV lampka wskazuje bieżący stan urządzenia.

Stan Apple TV

Lampka stanu

Włączone

Świeci światłem ciągłym

Wyłączone lub w stanie czuwania

Nie świeci

Trwa uruchamianie

Miga powoli

Przyjmowanie polecenia z pilota

Miga raz

Odrzucanie polecenia z pilota
(używasz innego pilota, niż pilot
połączony w parę z Apple TV)

Miga trzy razy

Wystąpił problem

Miga szybko

Dodatkowe kroki

Gdy Apple TV nie odpowiada po wykonaniu powyższych kroków, spróbuj
wykonać następujące czynności:

Gdy nie słychać dźwięku

Â

Jeśli Apple TV podłączony jest do odbiornika, upewnij się, że odbiornik
ten jest włączony.

Â

Upewnij się, że wejście dźwięku wybrane dla telewizora lub odbiornika
odpowiada wejściu, do którego podłączony został kabel audio. Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika.

Â

Upewnij się, że głośność telewizora lub odbiornika nie jest wyciszona.

background image

28

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Â

Upewnij się, że używasz właściwego kabla audio i jest on prawidłowo podłączony
do Apple TV i do telewizora lub odbiornika.

Â

Jeśli dźwięk przekazywany jest przez gniazdo HDMI, upewnij się, że telewizor
obsługuje odtwarzanie dźwięku z gniazda HDMI. Gniazda HDMI na niektórych
starszych telewizorach obsługują tylko przekazywanie obrazu.

Gdy z głośników telewizora słychać szum

Â

Jeśli telewizor lub zestaw głośnikowy obsługują funkcję Dolby Digital, upewnij się,
że jest ona włączona. W Apple TV wybierz Ustawienia > Audio i wideo > Wyjście
Dolby Digital, a następnie wybierz Włączone lub Wyłączone.

Jeśli masz problemy z przeglądaniem zawartości urządzenia iOS przy użyciu
funkcji AirPlay

Â

W Apple TV wybierz Ustawienia > AirPlay i upewnij się, że funkcja AirPlay jest
włączona.

Â

Upewnij się, że urządzenie iOS i Apple TV są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Â

Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowany został system iOS 4.3 lub nowszy.

Â

Jeśli próbujesz użyć funkcji klonowania AirPlay do wyświetlenia ekranu
urządzenia iOS na Apple TV, upewnij się, że dane urządzenie obsługuje tę funkcję.

Gdy Apple TV nie wyświetla albumów zdjęć lub pokazów slajdów

Â

Upewnij się, że w bibliotece zdjęć lub w katalogu na komputerze są zdjęcia.

Â

Upewnij się, że zarówno na Apple TV, jak i na komputerze włączona jest funkcja
Kolekcji domowej. Zobacz „Korzystanie z pilota Apple” na stronie 20.

background image

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

29

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Â

Upewnij się, że na komputerze wybrane zostały zdjęcia przeznaczone do
udostępniania do Apple TV. W iTunes wybierz Zaawansowane > Wybierz zdjęcia
do udostępniania, a następnie zaznacz zdjęcia, które chcesz udostępniać.

Â

Upewnij się, że Apple TV i komputer podłączone są do tej samej sieci lokalnej.

Â

Upewnij się, że Apple TV i komputer używają tego samego konta Kolekcji
domowej.

Jeśli w menu Komputery na Apple TV nie widać biblioteki iTunes:

Â

Upewnij się, że Apple TV i komputer podłączone są do tej samej sieci lokalnej.

Â

Upewnij się, że w Apple TV i w iTunes podana została taka sama nazwa
użytkownika i takie samo hasło.

Gdy pilot nie działa

Â

Skieruj pilota bezpośrednio w stronę Apple TV.

Â

Jeśli Apple TV połączone zostało w parę z pilotem Apple, upewnij się, że
używasz właściwego pilota.

Â

Jeśli naciskanie przycisków pilota powoduje zaświecenie lampki statusu
Apple TV, oznacza to, że pilot działa prawidłowo. Zobacz „Gdy widać obraz, ale
Apple TV nie odpowiada” na stronie 31.

Â

Podczas używania pilota nie połączonego w parę, lampka stanu Apple TV miga
trzy razy.

background image

30

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Â

Jeśli Apple TV zostało połączone w parę z innym pilotem Apple, którego nie
możesz znaleźć, przełącz Apple TV do pracy z dowolnym pilotem Apple. W tym
celu przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Lewo na dowolnym innym
pilocie Apple.

Â

Upewnij się, że przednia ścianka Apple TV nie jest zasłonięta.

Â

Jeśli Apple TV wyświetla symbol pilota i znak ostrzeżenia (·), oznacza to, że
trzeba wymienić baterię w pilocie. Zobacz „Wymiana baterii pilota” na stronie 23.

Gdy Apple TV nie ma dostępu do sieci

Â

Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód dla sygnału bezprzewodowego i zmień
położenie stacji bazowej lub Apple TV.

Â

Jeśli sieć jest zabezpieczona, upewnij się, że wprowadzasz właściwe hasło.

Â

Jeśli włączone są zabezpieczenia sieci, wyłącz je tymczasowo w stacji bazowej
i spróbuj połączyć się ponownie.

Â

Sprawdź, jakiego adresu IP używa Apple TV. Jeśli zaczyna się on od 169.x.x.x,
może to oznaczać nieprawidłową konfigurację routera lub stacji bazowej.
Sprawdź, czy dostępna jest funkcja DHCP lub skonfiguruj Apple TV, podając
ręcznie adres IP.

Â

Apple TV nie może łączyć się z sieciami których nazwy lub hasła zawierają
rozszerzone znaki ASCII lub dwubajtowe znaki Unicode (stosowane np.
w języku japońskim, koreańskim lub chińskim).

background image

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

31

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Gdy obraz na ekranie telewizora jest niewyraźny lub czarny

Â

Upewnij się, że telewizor HD obsługuje rozdzielczość 720p lub 1080p.

Â

Upewnij się, że używasz właściwego kabla HDMI i jest on pewnie podłączony
do Apple TV i do telewizora.

Â

Upewnij się, że w telewizorze wybrane zostało właściwe wejście wideo, czyli
to, do którego podłączony jest przewód HDMI. Więcej informacji znajdziesz
w dokumentacji dołączonej do telewizora.

Gdy widać obraz, ale Apple TV nie odpowiada

Â

Przytrzymaj przycisk Menu na pilocie Apple, aby powrócić do menu głównego
Apple TV.

Â

Upewnij się, że telewizor jest włączony i działa prawidłowo. Więcej informacji
znajdziesz w dokumentacji dołączonej do telewizora.

Â

Jeśli Apple TV połączone jest w parę z pilotem, upewnij się, że używasz
właściwego pilota. Zobacz „Łączenie Apple TV w parę z pilotem” na stronie 21.

Â

Wyzeruj Apple TV, wykonując jedną z poniższych czynności:

Â

Przytrzymaj przyciski Menu i Dół na pilocie Apple, aż lampka stanu Apple TV
zacznie szybko migać

Â

Odłącz Apple TV od źródła zasilania, zaczekaj pięć sekund i podłącz zasilanie
ponownie.

background image

32

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!