Apple TV - Grundläggande fjärrkontrollsfunktioner

background image

Grundläggande fjärrkontrollsfunktioner

Så här använder du Apple Remote:

Om du vill

Gör så här

Flytta mellan menyalternativ

Tryck upp, ned, vänster eller höger

Välja ett alternativ från en meny

Tryck på valknappen

Återgå till föregående meny

Tryck på menyknappen

Pausa eller fortsätta den aktuella

uppspelningen

Tryck på uppspelnings-/pausknappen (’)

Återgå till huvudmenyn

Håll menyknappen nedtryckt

Återställa Apple TV

Håll meny- och nedknappen nedtryckta tills
statuslampan på Apple TV börjar blinka hastigt

Att trycka på uppåt- eller nedåtknappen på Apple Remote påverkar inte volymen
på TV:n eller mottagaren. Använd fjärrkontrollen som följde med TV:n eller
mottagaren om du vill ändra volymen.